TCT TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, THU HỒI TIỀN THUẾ NỢ 2023

TCT TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, THU HỒI TIỀN THUẾ NỢ 2023

Tại Công văn 3658/TCT-QLN ngày 18/8/2023 của Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền nợ thuế, Cụ thể :

thu hồi thuế nợ
thu hồi thuế nợ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3658/TCT-QLN
V/v tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2023

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo số liệu tổng hợp tiền thuế nợ trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), tính đến thời điểm 31/7/2023, một số Cục Thuế có tiền thuế nợ tăng cao so với thời điểm 31/12/2022.

Đồng thời, qua kết quả làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 thì vẫn còn địa phương thực hiện phân loại nợ chưa chính xác. Để góp phần phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, giảm nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2023, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các biện pháp sau

1.Thực Hiện Các Biện Pháp Quản Lý, Thu Hồi Tiền Thuế Nợ: Về Việc Phân Loại Nợ

Thực hiện rà soát, đảm bảo phân loại nợ đúng theo tính chất của từng khoản nợ. Hồ sơ phân loại nợ phải đầy đủ theo hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ ban hành kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-TCT ngày 20/7/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Trường hợp sau khi rà soát, phát hiện khoản nợ đã phân loại chưa đầy đủ hồ sơ, chưa đúng tính chất nợ thì Cục Thuế phải hoàn thiện hồ sơ phân loại hoặc thực hiện phân loại lại để đảm bảo số liệu tiền thuế nợ theo dõi trên hệ thống TMS được phân loại đúng tính chất nợ và có đầy đủ hồ sơ.

2.Thực Hiện Các Biện Pháp Quản Lý, Thu Hồi Tiền Thuế Nợ: Về việc đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế

Tổng cục Thuế thông báo danh sách chi tiết người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/7/2023 trên địa bàn Cục Thuế quản lý (danh sách người nộp thuế gửi qua địa chỉ email của Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế). Đối với danh sách này, Cục Thuế các địa phương triển khai rà soát và thực hiện:

– Đối với người nộp thuế chỉ có tiền thuế nợ dưới 90 ngày: thực hiện ngay các biện pháp (gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử, mời lên làm việc, ban hành thông báo tiền thuế nợ) đôn đốc người nộp thuế nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, không để nợ thuế dây dưa, kéo dài, hạn chế nợ mới phát sinh.

– Đối với người nộp thuế có khoản tiền thuế nợ trên 90 ngày hoặc khoản tiền thuế nợ thuộc trường hợp phải cưỡng chế: áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Trường hợp quyết định cưỡng chế hết hiệu lực mà người nộp thuế chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước thì phải kịp thời chuyển sang áp dụng các biện pháp cưỡng chế phù hợp, đúng quy định.

3.Thực Hiện Các Biện Pháp Quản Lý, Thu Hồi Tiền Thuế Nợ: Thực hiện công khai thông tin của người nộp thuế có tiền thuế nợ quá hạn theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt tập trung vào người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn và kéo dài.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Q. TCTrg Mai Xuân Thành (để b/c);
– Vụ PC -TCT;
– Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Ngọc Minh

THAM KHẢO THÊM: NGƯỜI NỘP THUẾ CÓ NHỮNG QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM NÀO ?

—————————————————————-
Liên hệ ngay để được tư vấn:
☎ 0903.977.545 hoặc 0919.727.427
📲 Website: : www.duongtriluat.vn
🏠 Trụ sở: 12 đường số 5, Phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *